Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

ALGEMENE VOORWAARDEN MYFIT:

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen MyFit en het ingeschreven clublid betreffende het sporten bij MyFit.
Op deze voorwaarde afwijkende bedingen en/of op eigen voorwaarden of bedingen, kan het clublid slechts een beroep doen, indien die voorwaarden of bedingen schriftelijk door MyFit zijn aanvaard.

2. Inschrijving geschiedt door middel van het invullen en ondertekenen van het daartoe bestemde inschrijfformulier. Bij inschrijving is een eenmalig inschrijfgeld verschuldigd van €25,-  Inschrijfgeld wordt in geen geval gerestitueerd. Het management behoudt zich het recht voor om een inschrijving te weigeren.

3. Het clublid ontvangt een ledenpas welke bij binnenkomst in het fitnesscenter als registratie geldt. Zonder ledenpas is toegang tot het fitnesscenter niet mogelijk. De ledenpas is strikt persoonlijk en kan niet aan derden worden overgedragen. Bij verlies worden de kosten voor een nieuwe pas in rekening gebracht.

4. De overeenkomst wordt aangegaan met ingang van de datum welke op het inschrijfformulier is vermeld. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur welke men heeft aangegeven en is niet tussentijds opzegbaar. Daarna wordt de overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd en dan is de overeenkomst per maand opzegbaar. Indien men een ander lidmaatschap wenst, dient een mutatieformulier ingevuld te worden. Opzegging dient te geschieden door het sturen van een mail naar info@myfit.nl. De opzegging is pas definitief na ontvangst van een bevestigingsmail van MyFit. Wij hanteren een opzegtermijn van 1 maand. De overeenkomst is persoonsgebonden en niet overdraagbaar, niet verhandelbaar en niet restitueer-baar.

5. De contributie zoals dat bij aanvang van de overeenkomst geldt wordt steeds op het inschrijfformulier vermeld. De contributie dient vooraf te worden voldaan. De betaling geschiedt zoals overeengekomen op het inschrijfformulier  via automatische incasso en zal per 4 weken geïncasseerd worden. Jeugdabonnementen worden per maand of 5 maanden geïncasseerd. MyFit behoudt zich het recht voor de contributie te wijzigen. Wijziging van de contributie zal tenminste 1 maand van tevoren aan de leden kenbaar worden gemaakt. Het kenbaar maken zal geschieden door het ophangen van een affiche met de nieuwe bedragen op een duidelijke zichtbare plaats.

6. Bij niet-betaling van de contributie is het clublid in verzuim. MyFit zal bij blijvend verzuim van betaling van de contributie de incasso overdragen aan een incassobureau. Alle kosten door MyFit te maken in verband met de invordering van het MyFit toekomende worden door het clublid aan MyFit vergoed, inclusief gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten.

7. Indien het clublid verzuimt een les/training te volgen is hij niettemin contributie verschuldigd. Een verzuimde les kan op een ander tijdstip ingehaald worden. Indien het clublid als gevolg van ziekte, blessure, een operatie of zwangerschap gedurende een periode langer dan 1 maand niet in staat is om te sporten kan de overeenkomst op verzoek van het clublid voor maximaal een periode van twaalf maanden worden opgeschort. Het clublid is MyFit gehouden tijdig en in elk geval vooraf mededeling te doen van de reden van opschorting van de overeenkomst. Gedurende de opschorting is het clublid gehouden tot betaling van contributie. Verrekening van deze non-aktieve periode vindt plaats aan het eind van de contractstermijn.

8. De openings- en lestijden worden door MyFit vastgesteld en zullen zoveel mogelijk gehandhaafd blijven. Wijziging van de openings- en lestijden verplicht MyFit niet tot terugbetaling van de contributie. In de maanden juli en augustus zijn wij in verband met de zomerperiode op de zondagen gesloten.

9. MyFit verplicht zich tot het geven van lessen en begeleiden van trainingen volgens de grondbeginselen van een deugdelijke beroepsuitoefening. Het volgen van lessen en trainingen geschiedt geheel voor eigen risico. MyFit is nimmer aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal, schade van of aan persoonlijke eigendommen.

10a Het clublid garandeert en verklaart dat hij/zij in goede lichamelijke conditie verkeert en dat hij/zij niet op de hoogte is van een medische of andere reden waarom hij/zij niet in staat zou zijn zich in te laten met actieve of passieve training en dat deze training niet schadelijk is voor zijn/haar gezondheid, veiligheid, welzijn of lichamelijke conditie,

10b Het clublid zal geen gebruik maken van de clubfaciliteiten wanneer hij/zij aan een infectie of een besmettelijke ziekte, aandoening of andere kwaal lijdt waarbij het risico bestaat dat als hij/zij toch gebruik maakt van de faciliteiten er direct of indirect risico ontstaat voor andere leden.

11. MyFit is gerechtigd een huishoudelijk reglement vast te stellen dat geldt voor eenieder die verblijft binnen het fitnesscenter. De bepalingen van het huishoudelijk reglement zijn bindend voor beide partijen, Bij overtreding van het reglement is MyFit gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder tot enige terugbetaling van de contributie gehouden te zijn. MyFit zal het huishoudelijk reglement op een duidelijke plaats binnen de club ophangen.